×
TUR
KAYÜ Anasayfa
KURUM KALİTE POLİTİKASI
https://www.kayseri.edu.tr/tr/kalite-politikamiz

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

KALİTE POLİTİKASI

Kayseri Üniversitesi misyon, vizyon ve değerleri ile uyum sağlayacak şekilde; mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinlikte insan gücü yetiştirebilmek, kurumsal kapasite ve kültür alt yapısı geliştirebilmek, araştırma geliştirme faaliyetleri ve üretilen projeler ile bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlayabilmek için paydaşlarla işbirliği ve sürekli iyileştirmeyi temel alan bir kalite politikasını benimsemektedir.

Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;


Eğitim-Öğretim Politikası

 • Küresel değişimlere uyum sağlayabilen, mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinlikte tercih edilen mezunlar yetiştirmek.
 • Eğitim-öğretim süreçlerini paydaşların katılımı ve öğrenci merkezli bir yaklaşımla sürekli olarak iyileştirmek.
 • Eğitim-öğretim programlarının amaç ve çıktıları ile ulusal ve uluslararası standartlara uyumuna ilişkin uygulamaların kurumda benimsenmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Her yerde, her zaman ve her koşulda eğitim anlayışıyla eğitim-öğretimde benimsenen bu ilkelerin örgün/uzaktan/karma eğitim modellerinde gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilirliği esastır.


Araştırma-Geliştirme Politikası

 • Araştırma ve geliştirme çıktılarını nitelik ve nicelik olarak sürekli iyileştirmek.
 • Disiplinler arası, yenilikçilik ve girişimcilik odaklı, üniversite-sanayi-kamu işbirliğini güçlendiren araştırmaları desteklemek.
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların yaygınlaştırılmasını, kullanılmasını ve ticarileştirilmesini sağlamak.


Toplumsal Katkı Politikası

 • Paydaşlarla iş birliği içerisinde toplumun ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve projeler üretmek.
 • Uygulama odaklı eğitim-öğretim yaklaşımıyla mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinlikte mezunlar yetiştirerek ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlamak.
 • Üretilen bilginin toplum yararına kullanımını sağlamak.


Yönetim Politikası

 • Sürekli iyileştirmeye ve paydaş memnuniyetine odaklanan bir yükseköğretim kurumu olmak.
 • Katılımcı yönetim anlayışıyla aidiyet duygusu geliştirerek, kaliteyi kurum kültürü haline getirmek.
 • ‘Kayseri Üniversiteli olmak’ bilincinin oluşmasına yönelik adil, şeffaf, hesap verebilen bir yönetim anlayışı benimsemek.
 • Sosyal, çevresel ve ekonomik konulara duyarlı sürdürülebilir bir yükseköğretim kurumu olmak.


Uluslararasılaşma Politikası

Küresel ilişkilerin ve rekabetin hızla arttığı ve değişim gösterdiği günümüz ekonomik, sosyal ve politik ortamlarında ülkelerin bulundukları coğrafyalardaki ilişkileri ve sundukları katkılar son derece önem kazanmaktadır. Uygulama ve proje odaklı olma, iş dünyası ile bütünleşme, bölgesel kalkınmaya katkı sağlama ve nitelikli insangücünü yetiştirerek toplumsal fayda oluşturma misyonu, bu bağlamda öncü ve örnek üniversite olma vizyonu ile de hareket eden Kayseri Üniversitesi, başta Türkiye ile kültürel ve coğrafi yakınlığı bulunan ülkelerden olmak üzere uluslararası öğrencilerin öğrenim görmesine fırsatlar oluşturmayı ve ülkemizin başta bölgesel olmak üzere küresel gücüne de katkılar oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Kayseri Üniversitesi eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerinin uluslararasılaşma boyutunu da göz ardı edilmeden yürütülmesi gerekliliğinin farkında olarak; uluslararası nitelikli yayın ve atıf sayıları, uluslararası işbirlikleriyle yürütülen proje sayıları, öğretim elemanı ve öğrencilerinin hareketliliği ile uluslararası düzeyde kurumsal kalite ve kapasitesini artırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, üniversitenin küresel ölçekte tanınırlığının artması sağlanarak, hem uluslararası öğrenci ve öğretim elemanları tarafından daha fazla talep edilmesi hem de uluslararası hareketliliğin artmasıyla öğretim elemanlarının ve öğrencilerin niteliklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Kayseri Üniversitesi kuruluşundan bu yana; Avrupa yükseköğretim alanının yeniden yapılandırılması (Bologna Süreci) çalışmalarına Türkiye’nin de dâhil olması ile birlikte Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) dikkate alınarak oluşturulan ve sürekli güncellenen eğitim-öğretim programları ile uluslararası beklentileri karşılayacak yeterlilikte mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Üniversite bu hedeflerini gerçekleştirmek üzere, Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi ve KAYÜ 2020-2024 Stratejik Planı doğrultusunda uluslararasılaşmaya yönelik aşağıdaki politikaları benimsemektedir:

 • Üniversitenin uluslararası platformlarda tanınırlığını artırmak, özellikle mesleki ve teknik yükseköğretimde bölgesel cazibe merkezi haline gelmek,
 • Uluslararası hareketliliği yaygınlaştırmak için ikili anlaşmaların sayısını artırmak,
 • Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı sayılarını artırmak,
 • Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci ve öğretim elemanı sayılarını artırmak,
 • Uluslararası nitelikli yayın sayısı, atıf sayısı ve uluslararası iş birlikleriyle yürütülen proje sayısını artırmak,
 • Akademik personelin çeşitli desteklerle yabancı dilde eğitim verme kapasitelerini artırmak,
 • Yabancı dilde eğitim verilen program sayısını ve müfredatlardaki yabancı dilde verilen derslerin oranını artırmak,
 • Uluslararası ortak eğitim-öğretim programları oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütmek,
 • Uluslararası üyeliklere ve akreditasyona sahip olan bölüm ve program sayılarını artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak,
 • Öğrenciler ile akademik ve idari personelin yurtdışı hareketliliklerini teşvik etmek için bilgilendirme ve tanıtım toplantıları yapmak.